pageTop

赤尾照文堂は、京都の寺町二条に店舗を構える古書店です。
Akao Shobundo wood block prints shop Kyoto, Japan

不折俳画 上・下

  • 不折俳画 上・下
  • 不折俳画 上・下
  • 不折俳画 上・下
  • 不折俳画 上・下
  • 不折俳画 上・下
  • 不折俳画 上・下
  • 不折俳画 上・下
  • 不折俳画 上・下
33,000円(税3,000円)
不折俳画 上・下
フセツ ハイガ

著者 中村不折 画
出版元 光華堂
初版年 明43.4
刊行年 明43
サイズ(判型) 28×16.5

解説 全2冊(40図)

図案 中村不折 彩色木版画 木版刷 版画 彩色木版刷 不折

カテゴリー/Category