pageTop

赤尾照文堂は、京都の寺町二条に店舗を構える古書店です。
Akao Shobundo wood block prints shop Kyoto, Japan

京華図案 上下

 • 京華図案 上下
 • 京華図案 上下
 • 京華図案 上下
 • 京華図案 上下
 • 京華図案 上下
 • 京華図案 上下
京華図案 上下
キョウカ ズアン

著者 長谷川契華 等
出版元 山田芸艸堂
初版年 明38
刊行年 明38
サイズ(判型) 24×16.5

解説 彩色木版刷 帙入 全2冊

図案 模様 彩色木版画 木版刷 版画 彩色木版刷

カテゴリー/Category