pageTop

赤尾照文堂は、京都の寺町二条に店舗を構える古書店です。
Akao Shobundo wood block prints shop Kyoto, Japan

調度品図譜

  • 調度品図譜
  • 調度品図譜
  • 調度品図譜
  • 調度品図譜
  • 調度品図譜
  • 調度品図譜
  • 調度品図譜
  • 調度品図譜
  • 調度品図譜
  • 調度品図譜
88,000円(税8,000円)
調度品図譜
チョウドヒン ズフ

著者 竹内秀峰 画
出版元 内田美術書肆
初版年 昭8
刊行年 昭8
サイズ(判型) 30×45

解説 彩色木版 30図

調度品図譜 竹内秀峰 内田美術書肆 彩色木版画 木版刷 版画 彩色木版刷

カテゴリー/Category