pageTop

赤尾照文堂は、京都の寺町二条に店舗を構える古書店です。
Akao Shobundo wood block prints shop Kyoto, Japan

花くらべ 鶴亀 (はな競)

  • 花くらべ 鶴亀 (はな競)
  • 花くらべ 鶴亀 (はな競)
  • 花くらべ 鶴亀 (はな競)
  • 花くらべ 鶴亀 (はな競)
  • 花くらべ 鶴亀 (はな競)
  • 花くらべ 鶴亀 (はな競)
330,000円(税30,000円)
花くらべ 鶴亀 (はな競)

著者 吉井青僊
著者ヨミ ヨシイ セイセン
出版元 本田雲錦堂
初版年 明34
刊行年 明34
サイズ(判型) 24×35.5

解説 彩色木版 100図

花くらべ 鶴亀 吉井青僊 はな競 図案 模様 彩色木版画 木版刷 版画 彩色木版刷 はなくらべ

カテゴリー/Category