pageTop

赤尾照文堂は、京都の寺町二条に店舗を構える古書店です。
Akao Shobundo wood block prints shop Kyoto, Japan

又奇画帖 乾坤

 • 又奇画帖 乾坤
 • 又奇画帖 乾坤
 • 又奇画帖 乾坤
 • 又奇画帖 乾坤
 • 又奇画帖 乾坤
 • 又奇画帖 乾坤
 • 又奇画帖 乾坤
 • 又奇画帖 乾坤
 • 又奇画帖 乾坤
 • 又奇画帖 乾坤
 • 又奇画帖 乾坤
 • 又奇画帖 乾坤
198,000円(税18,000円)
又奇画帖 乾坤
ユウキ ガジョウ

著者 松井桃洲
出版元 本田市次郎
初版年 明34
刊行年 明34
サイズ(判型) 25×18

解説 彩色木版刷 乾27図 坤24図 裏表紙に署名有

図案 模様 彩色木版画 木版刷 版画 彩色木版刷 骸骨 どくろ 髑髏

カテゴリー/Category