pageTop

赤尾照文堂は、京都の寺町二条に店舗を構える古書店です。
Akao Shobundo wood block prints shop Kyoto, Japan

花鳥画集

  • 花鳥画集
  • 花鳥画集
  • 花鳥画集
  • 花鳥画集
  • 花鳥画集
  • 花鳥画集
  • 花鳥画集
  • 花鳥画集
  • 花鳥画集
  • 花鳥画集
55,000円(税5,000円)
花鳥画集
カチョウ ガシュウ

著者 春名錦山
著者ヨミ ハルナキンザン
出版元 山田芸艸堂
初版年 明38
刊行年 明38
サイズ(判型) 25×18

解説 彩色木版刷 全58図

彩色木版画 木版画 版画

カテゴリー/Category